Exxploraxxion 2017 vindt plaats van vrijdag 29 september 2017 t/m zondag 1 oktober 2017 op
Scouting Landgoed Zeewolde (hierna SLZ) in Zeewolde. Op een festival als Exxploraxxion 2017 is de
belangrijkste regel dat je met elkaar zoveel mogelijk lol moet hebben. Ontmoeten en ontdekken staan
centraal. Let op elkaar en op elkaars spullen, doe een ander niets aan dat je zelf ook niet leuk zou
vinden. Kortom, maak er een feest van!


Algemeen
Door tijdens Exxploraxxion 2017 het terrein te betreden, ga je akkoord met onze huisregels.
Wanneer je je niet houdt aan deze huisregels en aanwijzingen van de organisatie, beveiliging
of politie in het kader van de openbare (rechts)orde, kun je van het terrein verwijderd en eventueel aangehouden worden.

Iedere individu en iedere groep op Exxploraxxion 2017, is zelf verantwoordelijk voor het gedrag van
zichzelf en van haar leden, alsmede voor de rust, orde en netheid op het festivalterrein en de
programmalocaties. Tevens zijn alle deelnemers en medewerkers medeverantwoordelijk voor het
gedrag op het festivalterrein. De organisatie ziet erop toe dat alle deelnemers en medewerkers dit ook
daadwerkelijk naleven. Het betreden van het Exxploraxxion 2017-terrein en het deelnemen aan
Exxploraxxion 2017 is geheel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor enige vorm van schade/letsel aan personen of eigendommen.


Kamperen
Kamperen op SLZ kan uitsluitend in tenten. Caravans, campers en vouwwagens krijgen geen
toegang.

Aanhangers
Aanhangers mogen het terrein op om bagage te lossen en dienen daarna op een apart terrein te worden gestald.
Bij aankomst en vertrek worden aanhangers indien noodzakelijk geacht, door de organisatie gecontroleerd.
De organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde aanhangers te weigeren of gereguleerd het terrein op of af te laten gaan.

Aanstootgevend gedrag
Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd. De organisatie (projectleiding) kan
besluiten een deelnemer of medewerker van het festivalterrein en de subkampen te verwijderen
wegens agressief, hinderlijk of aanstootgevend gedrag. Elk (vermoeden) van grensoverschrijdend
gedrag moet gemeld worden bij het organisatie team. Die zal al dan niet contact opnemen met de
juiste persoon bij het landelijk servicecentrum. In voorkomende gevallen dient te worden gehandeld
overeenkomstig het bepaalde in het protocol grensoverschrijdend gedrag. In geval van het plegen van
strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie. Van deze aangifte worden het landelijk bestuur
van Scouting Nederland en het bestuur van de eigen Scoutinggroep in kennis gesteld. In het geval
van vernieling en/of diefstal van eigendommen van de organisatie of haar leveranciers, wordt aangifte
gedaan bij de politie en de schade wordt verhaald op de dader(s).

Afval
Gooi het afval in de daarvoor bestemde containers. Let goed op de pictogrammen, zodat afval
gescheiden kan worden ingezameld. Bij overtredingen worden de verwijderkosten op de deelnemer of
de deelnemende groep verhaald. Laat afval niet achter op het terrein, zowel tijdens als bij het vertrek
van het terrein.

Waardevolle spullen
Laat je waardevolle spullen thuis. De organisatie is niet verantwoordelijk voor vernieling of diefstal van
je meegebrachte eigendommen.

Fotografie/video- en audio-opnames
Audio- en video-opnames van shows en entertainment zijn niet toegestaan, evenals professionele
fotografie hiervan. Laat deze apparatuur dan ook thuis. Eenvoudige, digitale camera’s zijn uiteraard
wel toegestaan.

Gasflessen, vuur(werk), graven en koken
Graven is niet toegestaan op SLZ. Op elk kampeerveld is een aangewezen stookplaats voor
kampvuur en/of barbecue. Het gebruik van de stookbak is verplicht. Tijdens het stoken dient er altijd
een emmer water in de buurt te zijn. Vuur mag niet onbeheerd worden achtergelaten. Bij langdurige
droogte kan er een stookverbod worden opgelegd. Stookhout dient de gebruiker zelf mee te nemen of
te kopen bij de kampstaf. Sprokkelen is niet toegestaan.
Het is toegestaan te koken bij de tenten. Gasflessen, kookstellen en andere gasinstallaties zijn
toegestaan, mits het goedgekeurde gas/kampeerinstallaties betreft. Let er dan ook op dat de
gasslangen niet over datum zijn (maximaal drie jaar oud). Zorg dat je een brandblusser voor handen
hebt om snel te kunnen reageren bij problemen tijdens het koken. Uiteraard kun je ook op het
festivalterrein terecht voor heerlijke versnaperingen.

Glas, blik en drank
Glas en blik is niet toegestaan op het festivalterrein. Zelf non-alcoholisch drank meenemen is
toegestaan op de subkampen. Zelf meegebrachte alcoholische drank is echter niet toegestaan tijdens
het evenement. Tijdens Exxploraxxion 2017 wordt hierop gehandhaafd.
Zie ook: ‘Roken, drugs en alcohol’

Meegebrachte apparatuur
Het is niet toegestaan om aggregaten, accu’s, laserapparatuur, licht- of geluidinstallaties mee te
brengen, tenzij dit voor een aangemeld programma onderdeel noodzakelijk is. Dit kan alleen indien
hierover vooraf overleg met de organisatie is geweest en daar expliciet toestemming voor is verleend.

Graffiti
Het aanbrengen van graffiti is ten strengste verboden. De schade zal worden verhaald op de dader(s).

Huisdieren
Huisdieren worden in verband met de hygiëne én hun eigen bestwil niet op het terrein toegelaten,
uitgezonderd geregistreerde hulphonden, behorende tot hulpverlenende instanties.

Klimmen
Het is niet toegestaan op objecten te klimmen. Uitzondering hierop zijn objecten die binnen het
programma daarvoor bedoeld zijn en waar begeleiding voor aanwezig is.

Legitimatie
Om verwarring te voorkomen, dien je je ook op het Exxploraxxion 2017 -terrein te kunnen legitimeren
met een wettelijk en geldig legitimatiebewijs.

Lost & found
Bij het infopunt op het festivalterrein kunnen gevonden voorwerpen worden ingeleverd en door de
rechtmatige eigenaar worden opgehaald. Na zondag 1 oktober 2017 worden alle voorwerpen die niet
zijn opgehaald, geschonken aan een goed doel of vernietigd. Alle waardevolle voorwerpen zullen na
het evenement aan het landelijk servicecentrum worden overhandigd.
Van vermissing van ID-kaart, paspoort en rijbewijs dient aangifte te worden gedaan bij de politie.

Openingstijden
Vanaf vrijdagmiddag 29 september 2017 om 17:00u kun je je tent opzetten op het terrein. Op zondag
dient iedereen om 15:00u het terrein te hebben verlaten.

Infopunt
Gedurende de programmatijden van het festivalterrein, is het infopunt geopend voor al je vragen,
opmerkingen en de gevonden voorwerpen.

Opvolgen aanwijzingen
In het belang van de veiligheid en openbare orde tijdens Exxploraxxion 2017 dienen deelnemers en
medewerkers alle door de organisatie, beveiliging of politie gegeven aanwijzingen direct op te volgen.

Betalen
Op Exxploraxxion 2017 kan voor snacks en drinken alleen betaald worden met munten die verkregen
kunnen worden bij de muntkassa’s. Bij de muntkassa’s kun je betalen met contant geld en je pinpas.
Reeds gekochte munten worden voor, tijdens en na het evenement niet teruggenomen.
Medewerkers- of deelnemersbijdrage dient in alle gevallen te worden voldaan per IDeal betaling
voorafgaand aan het evenement. Indien blijkt dat deze betaling nog niet is voldaan, dan moet worden
betaald bij de poort. Hier is het alleen mogelijk om te pinnen.

Roken, drugs en alcohol
Roken is alleen toegestaan op speciaal daarvoor aangewezen locaties. Het nuttigen van alcohol is
tijdens Exxploraxxion 2017 niet toegestaan. Dit geldt voor zowel de deelnemers als de medewerkers.
Ook het meenemen van alcohol, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Bij het schenden van deze
regeling zal inbeslagname volgen en in uitzonderlijke gevallen kan het leiden tot onherroepelijke
verwijdering van Exxploraxxion 2017.
Het bezit of gebruik van verdovende middelen (waaronder softdrugs) is verboden en leidt tot
onmiddellijke verwijdering van het terrein. Van deze verwijdering worden het landelijk bestuur van
Scouting Nederland en het bestuur van de eigen Scoutinggroep in kennis gesteld. Bij strafbare feiten
wordt tevens aangifte gedaan.

Toegangsleeftijd
Alle deelnemers aan Exxploraxxion 2017 dienen bij aanvang van het evenement als explorer of
explorerbegeleiding ingeschreven te staan in Scouts Online. Alle medewerkers zijn minimaal 18 jaar
of ouder.

Vervoer
De eenvoudigste manier om Exxploraxxion 2017 te bereiken is per auto.

Op het terrein
Op het terrein bij de tenten gelden aanvullend de volgende regels:

Afwas:
Was bij de tent af en gebruik voor de afwas alleen biologisch afbreekbaar wasmiddel. Let er op dat je
heet afwaswater eerst laat afkoelen alvorens het weg te gooien.
Nachtrust:
Tussen 00.00 uur en 07.00 uur is er absolute rust op en rondom het terrein.
Zwemmen:
Zwemmen mag alleen in de vijvers ‘’t Aelmere’, ‘Talaab’ en buitendijks in het Nuldernauw. Als de
waterkwaliteit of -stand onvoldoende is, dan kan het zijn dat zwemmen tijdelijk wordt verboden.
Duiken vanaf de aanlegsteiger of vanaf de aangemeerde vaartuigen is, gezien de beperkte diepte,
niet toegestaan.
Ruimte:
Per deelnemer is er voldoende ruimte beschikbaar. Houd bij het meenemen van grotere tenten
rekening met het aantal deelnemers, dit in verband met de beschikbare ruimte per deelnemer. In een
tent mogen nooit meer dan 45 deelnemers slapen. Te grote tenten worden geweigerd, ook nadat ze al
zijn opgezet kan de organisatie besluiten de tent te weigeren en dient deze afgebroken te worden.
Brandveiligheid:
Bij elke tent horen de deelnemers te beschikken over een goedgekeurde, gevulde brandblusser (P6),
klasse ABC. Deze brandblusser dient tijdens je verblijf op het subkamp, bij je tent onder handbereik te
zijn. De organisatie zal zorg dragen voor de blusmiddelen in de centrale tenten.

Vertrek
Bij vertrek wordt de kampeerplek door medewerkers gecontroleerd op schade en achtergebleven
spullen. Meld daarom tijdig je vertrek bij de medewerkers.

Wat mag niet mee op de subkampen?
Alles wat onder Algemeen reeds is opgesomd en aanvullend voor op het subkamp nog: koel- en
tapinstallaties, verkoop/productie van eten en drinken, pionier objecten.

Tot slot
Bij twijfel of discussie over wat wel en niet is toegestaan op Exxploraxxion 2017, wordt het
organisatieteam geraadpleegd. Zij zijn eindverantwoordelijk en nemen dan de beslissing. In alle
gevallen die niet binnen deze regels vallen beslist dus de projectleiding. Deze beslissingen zijn
bindend. Van conflicten en beslissingen wordt het landelijk bestuur van Scouting Nederland in kennis
gesteld.
De organisatie heeft de mogelijkheid tot een week voor aanvang van het evenement de huisregels op
kleine punten bij te stellen, als de omstandigheden hierom vragen.